Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
12.09.2015
Vyzdvihnutie kuriérom GLS priamo u vás doma
Zvoľte si ako spôsob dopravy vyzdvihnutie kuriérom a následujúci deň si kuriér GLS vyzdvihne balík priamo na vami zvolenej adrese. čítať celé
13.08.2007
AKCIA
AKCIA: Ku každej výmene skla,alebo LCD teraz darček ochranné tvrdené sklo ZDARMA čítať celé
13.08.2007
Doprava ZDARMA po selom Slovensku
Stačí si vybrať svoj model telefónu a kliknúť na tlačídlo objednať. Cenu dopravy k nám a späť uhradíme my ! V prípade informácii nás kontaktujte ... čítať celé
Zobraziť všetky novinky


 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
 3. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok Commodus s.r.o.

www.vymenaskla.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Reklamačný formulár na stiahnutie.

 

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v

záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

 

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Commodus s.r.o.(/www.vymenaskla.sk), so sídlom

Nejedlého 14,84102 Bratislava, IČO 43522033, zapísaná v obchodnom registri vedenom na

Okresnom

súde Bratislava I.

 

3. „Kupujúci“ je:

-spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej

domácnosti) a

-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná

doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a

Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

II. Záručné podmienky

 

1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom

transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný

nárok

Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa

zvolenia Kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže

Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby na príslušenstvo sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24

mesiacov, s

výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba je v prípade používaného výrobku 12 mesiacov

. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka na zakúpené náhradné diely

je 3

mesiace pre klientov v zmysle obchodného zákonníka. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce

bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v

súlade s

predpísaným technologickým postupom výrobcu.

4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento

tovar

prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum

na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar

zaslaný

na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.

Odstúpenie

je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o

odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú

povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

6. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú

stratou

dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

III. Vybavenie reklamácie

 

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou na adrese

pobočky.

2 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v

záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto

podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho

bližšom,

uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú

opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie

tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane

spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s

kupujúcim.

4. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v

odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto

lehoty

má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci

tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom

na

prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento

tovar

prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum

na

lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v

súlade

s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka

a

bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou

e-mailu,

SMS, resp. doporučeného listu.

8. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo

iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu,

resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu

formou

doporučenej zásielky.

9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia

Tovaru

do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, náhradným dielom  t.j. najmä pri:

 • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

 • používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

 • Pri testovaní náhradných dielov (dotykové plochy, LCD displeje) nelepte tieto diely na rám resp.

  stredový kryt inak nebude reklamácia uznaná.

 • Prosím testujte dotykové plochy a LCD displeje len pripojením konektorov. Už s nasadeným náhradným dielom nebude uznaná reklamácia.

 • Prosím neodstraňujte ochranné fólie z LCD displejov, dotykových plôch a ďalších častí

  náhradných dielov.

 • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do

  dokladu o prevzatí tovaru.

 • Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.

 • Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom  servisného technika a cenu náhradných dielov

  a materiálu kupujúci.

 • Pri servise zariadenia sa uplatňuje záručná doba 3 mesiace na servisný úkon. Na potopené zariadenie resp.  poškodené tekutinou sa záruka nevzťahuje.

 • Zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto

  prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení zariadenia (servisnom úkone)  v našom servisnom stredisku. Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa

  môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Servisné stredisko nemá žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia

  zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.

 • Kupujúci si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (telefónny

  zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení alebo na pamäťovom médiu.

 • Servisné stredisko za stratu dát pri servisnom zásahu nezodpovedá. Strate dát je možné

  predísť zálohovaním dát. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu

  zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska.

  Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových  kariet ponechaných v zariadení

 

IV.Záverečné ustanovenia

 

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a

dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na

povahu

reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na

mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného

strediska.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2014. Zmeny reklamačného poriadku

vyhradené.

 

Otváracia doba Po-Pia 9:00-17:00

www.vymenaskla.sk
info@commodus.sk
Tel: 0949 480 166
IČO: 50389581
DIČ: 2120308333    IČDPH:SK2120308333

Bratislava-Odberné a výdajné miesto servisných objednávok a náhradných dielov - Obchodná 53, Bratislava (vo dvore - predajňa pečiatok)

https://goo.gl/maps/LBFf5e5zFk82

Ivanka pri Dunaji-Servisné centrum Nádražná 36

https://goo.gl/maps/DSgca6CbyQp

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.